תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר
1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל המידע הנמצא באתר ואו נמסר באמצעותו בכל דרך שהיא אינו מהווה
    תחליף לקבלת יעוץ משפטי אצל עורך דין .
2. המידע המצוי באתר הינו כללי בלבד ואין לראות במידע זה יעוץ משפטי. יעוץ משפטי מצריך בדיקה
    מעמיקה  וייעוץ אישי אשר מותאם לאותו עניין ולנסיבותיו.
3. עורך דין דרור גלמן ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא
    אשר יגרם ו/או עלול להיגרם בגין שימוש באתר אינטרנט זה. המידע אשר מסופק באתר הינו לצרכי
    אינפורמציה בלבד ואינו ייעוץ משפטי.
4. המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר, ואינו
    רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'.
5. המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עו"ד דרור גלמן ו/או מי
    מטעמו בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר גם בעתיד.
6. ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות
    ו/או שגיאות כאלה או אחרות. מובהר כי מעת לעת מתקבלים שינויים בפסיקה ובחקיקה, אשר יש בהם
    כדי להשפיע על המידע המצוי באתר. עורך דין דרור גלמן ו/או מי מטעמו אינו מתחייב לעדכן את המידע
    המצוי באתר מיד לאחר קבלת שינויים כאמור. לפיכך והשימוש בתכנים אלו הינם על אחריות
    המשתמש.
7. מובהר בזאת כי עורך דין דרור גלמן ו/או מי מטעמו אינו מחוייב, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס
    לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר ואו דרך האתר. לעיתים לא ניתן  ואף לא רצוי לענות על שאלות
    המשתמשים ללא פירוט של עובדות המקרה 
8. למען הסר ספק לא ינתן יעוץ משפטי ללא תשלום  ו/או דרך האינטרנט ו/או במייל ו/או בטלפון
    יעוץ משפטי ינתן אך ורק בפגישה אישית ולאחר עיון ובדיקת החומר .
 9. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו  שעורך דין דרור גלמן אינו אחראי על ציוד או על תוכנות, ולא על כלל
     השגיאות שיש באתר במידה ויש. 
10. המשתמש מצהיר ויודע כי עורך דין דרור גלמן ואו מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק או קילקול לרבות
       וירוסים שעלולים ויכולים להגרם כתוצאה משימוש באתר.
11.  עורך דין דרור גלמן או מי מטעמו אינו אחראי לאתרים אחרים אשר ניתן קישור מאתר זה    
     ,השימוש בקישורים הינם באחריות המשתמש בלבד
12  עורך דין דרור גלמן או מי מטעמו אינו ממליץ על אף אחד מהקישורים אשר ניתנים מאתר זה
13. עצם השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.
14. האמור בתנאי שימוש זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

תנאי שימוש באתר

1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל המידע הנמצא באתר ואו נמסר באמצעותו בכל דרך שהיא אינו מהווה  תחליף לקבלת יעוץ משפטי אצל עורך דין .

2. המידע המצוי באתר הינו כללי בלבד ואין לראות במידע זה יעוץ משפטי. יעוץ משפטי מצריך בדיקה  מעמיקה  וייעוץ אישי אשר מותאם לאותו עניין ולנסיבותיו.

3. משרד עורכי דין וקנין, תור ושות' ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם ו/או עלול להיגרם בגין שימוש באתר אינטרנט זה. המידע אשר מסופק באתר הינו לצרכי אינפורמציה בלבד ואינו ייעוץ משפטי.

4. המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר, ואינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'.

5. המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד משרד עורכי דין וקנין, תור ושות' ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר גם בעתיד.

6. ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות. מובהר כי מעת לעת מתקבלים שינויים בפסיקה ובחקיקה, אשר יש בהם כדי להשפיע על המידע המצוי באתר. משרד עורכי דין וקנין, תור ושות' ו/או מי מטעמו אינו מתחייב לעדכן את המידע המצוי באתר מיד לאחר קבלת שינויים כאמור. לפיכך והשימוש בתכנים אלו הינם על אחריות המשתמש.

7. מובהר בזאת כי משרד עורכי דין וקנין, תור ושות' ו/או מי מטעמו אינו מחוייב, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר ואו דרך האתר. לעיתים לא ניתן  ואף לא רצוי לענות על שאלות המשתמשים ללא פירוט של עובדות המקרה 

8. למען הסר ספק לא ינתן יעוץ משפטי ללא תשלום  ו/או דרך האינטרנט ו/או במייל ו/או בטלפון . יעוץ משפטי ינתן אך ורק בפגישה אישית ולאחר עיון ובדיקת החומר .

9. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו  שמשרד עורכי דין וקנין, תור ושות' אינו אחראי על ציוד או על תוכנות, ולא על כלל
השגיאות שיש באתר במידה ויש. 

10. המשתמש מצהיר ויודע כי משרד עורכי דין וקנין, תור ושות' ואו מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק או קילקול לרבות
וירוסים שעלולים ויכולים להגרם כתוצאה משימוש באתר.

11.  משרד עורכי דין וקנין, תור ושות' או מי מטעמו אינו אחראי לאתרים אחרים אשר ניתן קישור מאתר זה, השימוש בקישורים הינם באחריות המשתמש בלבד

12  משרד עורכי דין וקנין, תור ושות' או מי מטעמו אינו ממליץ על אף אחד מהקישורים אשר ניתנים מאתר זה 

13. עצם השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

14. האמור בתנאי שימוש זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן