פירוק שיתוף במקרקעין | חוק המקרקעין

שיתוף במקרקעין – מהו?

שיתוף במקרקעין חל כאשר בעלות במקרקעין נתונה בידי יותר מאדם אחד. הגדרת מקרקעין בסעיף 1 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 הינה נכסים אשר לא ניתן להזיזם,המכונים "נכסי דלא ניידי". באשר להיקף הבעלות במקרקעין, חוק המקרקעין קובע כי הבעלות של כל אחד מהבעלים משתרעת על כל המקרקעין, כך שאם מקרקעין מצוי בבעלות של 4 אנשים,הבעלות של כל אחד מהם חלה על רבע מהמקרקעין כולו.

אופן יצירת השיתוף במקרקעין

מקרקעין עשויים להיות בבעלות משותפת, הן מרצונו החופשי של אדם (ע"י חתימה על הסכם שיתוף), והן עקב נסיבות חיצוניות שאינן תלויות בו כלל, למשל כתוצאה מירושה של מקרקעין המצויים בבעלות משותפת. מכיוון ששיתוף במקרקעין יכול להיווצר שלא מרצונו החופשי של אדם ומכיוון ששותף עשוי להחליט לאחר זמן מה כי הוא אינו מעוניין להמשיך להיות שותף במקרקעין, חוק המקרקעין קובע את הפרוצדורה של פירוק שיתוף במקרקעין.

מתי אדם ראשי לדרוש פירוק שיתוף במקרקעין?

חוק המקרקעין מכיר בזכות הלגיטימית של אדם לדרוש פירוק שיתוף במקרקעין מתי שיחפוץ בכך,שכן אין זה מן הראוי לכפות על אדם להישאר שותף כאשר הוא איננו מעוניין בכך.

את החשיבות שהמחוקק מייחס לזכות פירוק שיתוף במקרקעין ניתן ללמוד מהוראת סעיף 37(ב) לחוק המקרקעין, לפיה כאשר הסכם שיתוף מקרקעין כולל הוראה אשר שוללת או מגבילה את הזכות לדרוש פירוק שיתוף במקרקעין, בית המשפט ראשי להורות על פירוק השיתוף לאחר 3 שנים, במידה והדבר נראה לו צודק בנסיבות העניין. מכאן כי חוק המקרקעין מאפשר פירוק שיתוף במקרקעין, גם כאשר אין הסכמה של כל השותפים לכך.

הפרוצדורה החוקית לפירוק השיתוף

כאשר השותפים קובעים מראש בהסכם השיתוף הוראות באשר לאופן פירוק השיתוף במקרקעין, הפירוק ייעשה בהתאם לקביעתם, בכפוף להוראות חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, וכל חיקוק אחר בעניין. כאשר הסכם השיתוף אינו קובע כיצד יש לבצע פירוק שיתוף במקרקעין, חוק המקרקעין קובע את אופן פירוק השיתוף:

  • פירוק שיתוף במקרקעין יעשה בדרך של חלוקה פיזית של המקרקעין בין
    השותפים (חלוקה בעין).
  • במידה ולא ניתן לחלק את המקרקעין בין השותפים, או במידה וחלוקה כזו
    צפויה לגרום הפסד ניכר לשותפים,
  • פירוק שיתוף במקרקעין יעשה ע"י מכירת המקרקעין וחלוקת התמורה בין
    השותפים.

כמו כן, במידה והמקרקעין ראוי להירשם כבית משותף, בית המשפט ראשי להחליט כי פירוק שיתוף של מקרקעין יעשה בצורה של רישום המקרקעין כבית משותף ויוקצבו דירות לשותפים לפי חלקיהם היחסי במקרקעין. בנוסף, חוק המקרקעין ער לחשש כי רצון של שותף לפירוק שיתוף במקרקעין עלולד לפגוע באופן ממשי בשותפים האחרים או בצדדים שלישיים וקובע כי פירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג עם ילדים קטינים תעשה בתנאי שלבן הזוג שמחזיק בילדים יש מקום מגורים ראוי עבורם.

מיום 2.3.1995תיקון מס' 17ס"ח תשנ"ה מס' 1507 מיום 2.3.1995 עמ' 138 (ה"ח 2293)

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי
הניתן על ידי עורך דין.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן