מיסוי מקרקעין | דירת מגורים מזכה | פטור מתשלום היטל השבחה

מיסוי מקרקעין – מהי דירת מגורים מזכה?

דירת מגורים מזכה היא דירה המזכה אותך מתשלום מס שבח. הסעיף הראשון בחוק מיסוי מקרקעין מגדיר דירה כדירה או חלק מדירה שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד ולא של תאגיד, ומשמשת או מיועדת למגורים.

סעיף 49 בחוק מיסוי מקרקעין מוסיף את הגדרתה של דירת מגורים מזכה כדירה ששימשה בעיקר למגורים לפחות בארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח או בארבע השנים שקדמו למכירתה. אם דירתך מתאימה להגדרת דירת מגורים מזכה תוכל הגיש בקשה לפטור ממס לפי דיני מקרקעין. תקבל את הפטור רק לאחר מכירת כל הזכויות של דירת מגורים מזכה.

דירת מגורים מזכה ממס שבח רק לאחר שבנייתה נסתיימה לגמרי, ולא רק שקיבלה טופס ארבע, אלא כבר נעשתה פונקציונאלית לגמרי למגורים. פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה יינתן אם המוכר קיבל את הדירה במתנה מהוריו בדרך כלל. לגבי הפרטים של סעיף זה ואחרים התייעצו בעו"ד מומחה לחוקי מיסוי מקרקעין.

מיסוי מקרקעין – היטל השבחה

היטל השבחה חל על השבחה ממשית של הדירה. אם הדירה הושבחה כתוצאה מאישור הרחבה או אישור חריגת בנייה, או בעקבות תוכניות לבניין העיר והקלות בזכויות הבנייה שיש בהן להשביח ולהעלות את ערך הדירה –  אז יוטל היטל השבחה.
היטל השבחה נקבע על ידי שמאי של הרשות המקומית.

פטור מתשלום היטל השבחה

פטור מתשלום היטל השבחה יינתן אם ההשבחה נעשתה ביישוב שהוכרז כשכונת שיקום או אזור שיקום או יישוב ששר הפנים ושר השיכון והבינוי הכריזו עליו פטור מתשלום היטל השבחה; אם ההשבחה נעשתה במוסד המוקדש לציבור; אם נעשתה בדירתו של זכאי לסיוע כמוגדר זכאי בחוק; חוק מיסוי מקרקעין פוטר מתשלום מס השבחה בדירה שגודלה עד 140 מ"ר ובעליה או קרובו גר בה לפחות ארבע שנים מתום בנייתה; פטור מתשלום מס השבחה יינתן גם אם הוספה לבניין דבר נחוץ כמו מעלית; אם ההשבחה נעשתה לאחר עשר שנות אחזקה בדירה וההשבחה נובעת מתוכנית שאושרה, והתוכנית שקדמה לה קיבלה תוקף לפני 1.1.1950.

תוכן אתר זה נועד למתן אינפורמציה בלבד, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין.

ייעוץ משפטי אישי 24/7

ליצירת קשר עם משרד עו"ד וקנין דילוג לתוכן